ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК


БРОЙ 42, Петък, 3 юни 2011 г.

ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Военно-географската служба

 

Г л а в а п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С правилника се определят структурата, организацията на работа, дейността и съставът на Военно-географската служба.

Чл. 2. (1) Военно-географската служба е военно формирование за осигуряване на геоинформация и извършване на специализирани дейности по Закона за геодезията и картографията.

(2) Военно-географската служба е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище в София и с териториално изпълнително звено в Троян.

(3) Военно-географската служба е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на отбраната.

Г л а в а в т о р а

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ

Раздел I

Общи положения

Чл. 3. (1) Военно-географската служба е структурирана в ръководство, Център за геоинформационно осигуряване, Геодезическа обсерватория (GPS обсерватория), Военен географски център, звено „Сигурност на информацията“ и финансов контрольор.

(2) Ръководството на Военно-географската служба се състои от сектори.

(3) Военният географски център е териториално изпълнително звено на Военно-географ­ската служба и се състои от сектори, секции, служби и звена в

съответствие с утвърденото от министъра на отбраната длъжностно разписание.

Чл. 4. Военно-географската служба осъществява своите функции и дейности в съответствие със: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ); Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ППЗОВСРБ); Закона за геодезията и картографията (ЗГК); Постановление № 1 на Министерския съвет от 2005 г. за разпределение на задачите по геодезия и картография с национално значение; Кодекса на труда (КТ); другите законови и подзаконови нормативни актове, свързани с геодезически и картографски дейности; актовете на министъра на отбраната.

Раздел II

Началник на Военно-географската служба

Чл. 5. (1) Военно-географската служба се ръководи и представлява от началник. На­чалникът на Военно-географската служба е военнослужещ и се назначава от министъра на отбраната.

(2) Началникът на Военно-географската служба е пряко подчинен на министъра на отбраната. Той е пряк ръководител на целия личен състав на Военно-географската служба.

(3) Началникът на Военно-географската служба:

1. организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на Военно- географската служба;

2. представлява Военно-географската служба пред физически и юридически лица, органи­зации и учреждения в страната и в чужбина;

3. организира и координира изпълнението на дейностите в областта на геодезията и картографията, възложени със ЗГК на министъра на отбраната;

4. осигурява експертно становище на Министерството на отбраната и/или представлява министъра на отбраната при участие в Съвета по геодезия, картография и кадастър по чл. 8 ЗГК и в Съвета по стандартизация на географските имена по чл. 18 ЗГК;

5. изпълнява дейностите по чл. 49, ал. 2 ЗГК и организира изготвянето на наказателните постановления на министъра на отбраната по чл. 56, ал. 1 ЗГК;

6. организира взаимодействието със структурите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и формированията от Българската армия;

7. планира, разпределя и администрира предоставения бюджет на Военно-географската служба;

8. изготвя и представя на министъра на отбраната периодични и годишни отчети за изпълнението на бюджета на Военно-географската служба;

9. ръководи и контролира разработването на програми и планове за дейността на Во­енно-географската служба и отчита тяхното изпълнение;

10. утвърждава програми и издава указания за планирането и утвърждава годишните планове за работата на Военния географски център;

11. утвърждава методики, инструкции, ръководства за работа и други технически и технологични документи, свързани с производствената дейност на Военния географски център;

12. изготвя и предлага на министъра на отбраната проекти на заповеди за определяне на комисии за приемане на геодезическите и картографските материали и данни по чл. 13, ал. 1, т. 1, 3 и 5 и по чл. 14, ал. 1, т. 2 и 3 ЗГК;

13. изготвя и предлага на министъра на отбраната проекти на заповеди за обновяване на запасите и въвеждане в употреба на нови видове и/или издания геоинформационни материали и за снемане от употреба на такива;

14. изготвя и представя на министъра на отбраната и на началника на отбраната анализ за географското осигуряване на Българската армия през изтеклата година;

15. организира управлението и използването на предоставените му за управление имоти и вещи – държавна собственост;

16. утвърждава вътрешните актове за организацията на дейността на Военно-географската служба;

17. командирова личния състав на Военно- географската служба в страната и чужбина;

18. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на Военно-географската служба;

19. организира и провежда процедури за възлагане на обществени поръчки за потреб­ностите на Военно-географската служба и сключва договори с избраните изпълнители;

20. осигурява условия за подготовката, повишаването на квалификацията и ефективното използване на кадрите;

21. утвърждава длъжностните характеристики на личния състав на Военно-географската служба с изключение на тази на своя заместник;

22. сключва, изменя и прекратява трудовите договори с лицата, работещи по трудово правоотношение, а при оправомощаване от министъра на отбраната – сключва, изменя и прекратява договорите за военна служба с военнослужещите, назначава ги и ги освобождава от длъжност и от военна служба;

23. упражнява и други правомощия, определени с нормативните актове или възложени му от министъра на отбраната.

(4) В изпълнение на правомощията си началникът на Военно-географската служба издава заповеди, разпореждания и указания.

(5) При осъществяване на своите правомощия началникът на Военно-географската служба се подпомага от заместник-началник, който е военнослужещ и се назначава от министъра на отбраната.

(6) Началникът на Военно-географската служба определя функциите на заместник- началника и може със заповед да му делегира част от правомощията си по ал. 3 в съответствие със законодателството и актовете на министъра на отбраната.

(7) Правомощията на началника на Военно-географската служба при негово отсъствие или когато ползва законоустановен отпуск, се осъществяват от заместник-началника, а когато и той отсъства – от определено от началника на Военно-географската служба длъжностно лице.

Раздел III

Звено „Сигурност на информацията“

Чл. 6. (1) Звено „Сигурност на информацията“ се ръководи от служител по сигурността на информацията, който е на пряко подчинение на началника на Военно-географската служба.

(2) Звено „Сигурност на информацията“ изпълнява възложените му със Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) задачи, като:

1. следи за спазването на изискванията на ЗЗКИ и на международните договори във връзка със защитата на класифицираната информация;

2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;

3. разработва план за охрана на Военно-географската служба чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;

4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация;

5. организира и осигурява процеса по проучване на лицата във Военно-географската служба за достъп до национална и чуждестранна класифицирана информация и води регистър на проучените лица;

6. следи за правилното определяне нивото на класификацията на информацията във Военно-географската служба;

7. води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и предлага на началника на Военно-географската служба мерки за отстраняването им;

8. организира и провежда обучението на личния състав във Военно-географската служба в областта на защитата на класифицираната информация;

9. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;

10. води оперативен отчет на геоинформационните продукти – класифицирана инфор­мация, и регистър на всички потребители/ абонати, получили от Военно-географската служба такива продукти – по видове и количества;

11. води документите, свързани с движението и отчетността на геоинформационните продукти в рамките на Военно-географската служба и извън нея;

12. осъществява и контролира регистрирането, обработката, съхранението и движението на входящата, изходящата и вътрешната кореспонденция, съдържаща класифицирана информация;

13. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативните актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация.

(3) Звено „Сигурност на информацията“ координира работата по защита на класи­фицираната информация със съответните компетентни органи.

Раздел IV

Финансов контрольор

Чл. 7. (1) Финансовият контрольор е на пряко подчинение на началника на Военно- географската служба.

(2) Финансовият контрольор:

1. осъществява предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност и други дейности, съгласно вътрешни правила за осъществяване на предварителен контрол;

2. осъществява проверки преди вземането на решения за поемане на задължения и извършване на разход на бюджетни средства;

3. изразява мнение относно законосъобразността на предложенията за поемане на задължения или извършване на разходи.

Раздел V

Ръководство на Военно-географската служба

Чл. 8. (1) Ръководството на Военно-географската служба е организирано във:

1. сектор „Организационно-планови и административно-правни дейности“;

2. сектор „Производство, стандартизация и сътрудничество“;

3. сектор „Финансово-стопански дейности“.

(2) Сектор „Организационно-планови и административно-правни дейности“:

1. организира и контролира дейностите по разработването на плановете и програмите за дейността на Военно-географската служба, както и по отчитане на тяхното изпълнение;

2. организира взаимодействието с административните звена на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

3. организира дейностите по набиране и назначаване на личния състав на Военно-географската служба и го води на отчет;

4. изготвя актовете, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на трудовите правоотношения и правоотношенията по изпълнението на военна служба; оформя, води и съхранява служебните дела и азбучните служебни карти на военнослужещите, както и делата на цивилните служители във Военно-географската служба;

5. изготвя проекти на длъжностното разписание на Военно-географската служба; организира прилагането на системата за атестиране и оценка на личния състав във Военно-географската служба;

6. оказва организационна и методическа помощ по разработване, актуализиране и ут­върждаване на длъжностните характеристики на личния състав във Военно-географската служба;

7. планира и организира развитието, обучението и подготовката, включително и пови­шаването на професионалната квалификация на личния състав във Военно-географската служба;

8. подготвя, координира и съгласува информацията за дейността на Военно-географската служба, предоставяна на медиите, организира, координира и протоколно осигурява провеждането на конференции, симпозиуми, семинари, работни срещи и др.;

9. организира създаването, съгласуването и координира изпълнението на актовете на началника на Военно-географската служба;

10. осигурява в правно отношение законосъобразното осъществяване на правомощията на началника на Военно-географската служба и неговия заместник;

11. изготвя становища по законосъобразността на проектите на административни актове на началника на Военно-географската служба и по правни въпроси от компетентността на началника на Военно-географската служба;

12. осъществява процесуалното представителство на Военно-географската служба, участва в производството по осъществяване на имуществена и административно-наказателна отговорност и предприема действия за своевременното събиране на вземанията на Военно-географската служба;

13. подпомага началника на Военно-географската служба при упражняване правото на управление върху предоставените на Военно- географската служба имоти и вещи – държавна собственост;

14. участва в изготвянето на проекти на нормативни актове, уреждащи дейността на Военно-географската служба; дава становища по проекти на нормативни актове, получени от други държавни органи за съгласуване;

15. изготвя проекти на договори, свързани с дейността на Военно-географската служба; дава становища по законосъобразността на проекти на договори;

16. изготвя правни становища по сигнали и предложения по реда на Административно-процесуалния кодекс и по заявления по Закона за достъп до обществена информация.

(3) Сектор „Производство, стандартизация и сътрудничество“:

1. организира и координира дейностите по разработването на плановете и програмите, свързани с производствено-техническата дейност във Военно-географската служба, както и по тяхното изпълнение и отчитане;

2. организира, съгласува и координира създаването на материали и данни за географското осигуряване на въоръжените сили и държавните структури в сферата на отбраната и националната сигурност;

3. организира и координира стандартизацията и дейностите по оперативната съвместимост на геоинформационните продукти за осигуряване на отбраната и националната сигурност;

4. определя и съгласува нуждите от извършване на въздушно фотографиране и доставка на сателитни изображения за картографски цели;

5. съгласува и координира въздушното фотографиране и резултатите от него, извършвано от и за нуждите на физически и юридически лица;

6. осъществява взаимодействието на Министерството на отбраната с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на външните работи, Ми­нистерството на вътрешните работи, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Министерството на земеделието и храните, Българската академия на науките и други държавни и обществени организации при изпълнението на държавната политика в областта на геодезията, картографията и кадастъра;

7. организира, съгласува и координира създаването и поддържането на географската ин­формационна система на Българската армия;

8. планира и ръководи международното и вътрешното сътрудничество на Военно-гео­графската служба;

9. планира, съгласува и организира дейностите при участието на Военно-географската служба в международни програми/инициативи за съвместно производство на географски материали и данни за осигуряване на националната и колективната система за сигурност;

10. съгласува и организира предоставянето на материали и данни от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната извън ведомството;

11. съгласува и организира отпечатването на служебна литература, образци документи и акциденция за нуждите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и на други полиграфични материали.

(4) Сектор „Финансово-стопански дейности“:

1. реализира функциите на началника на Военно-географската служба като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и като администратор на бюджетни приходи съгласно годишните бюджетни указания на министъра на отбраната;

2. подпомага началника на Военно-географската служба в управлението на процесите на планиране, програмиране, управление и отчет на разходите за отбранителни ресурси, осигуряващи дейността на службата;

3. организира и реализира текущото планиране, разпределение, контрол, разходване и отчитане на финансовите и материалните ресурси по утвърдената годишна бюджетна сметка, програмите и единния финансов план за материално-техническо осигуряване на Военно-географската служба, като прилага принципите на законосъобразност, прозрачност, ефективност и ефикасност при финансирането на материалното осигуряване на ежедневната дейност;

4. организира и осигурява финансово- счетоводното обслужване и дейностите, свързани с формирането и изплащането на възнагражденията, общественото и здравното осигуряване на личния състав във Военно- географската служба;

5. организира материално-техническото, битовото и транспортното осигуряване на Военно-географската служба;

6. организира и осигурява придобиването, разпределянето, съхранението и отчетността на дълготрайните материални и нематериални активи и материалните запаси за нуждите на Военно-географската служба;

7. организира и осъществява всички дейности по подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки с предмет доставка или услуги, свързани с изпълнение функциите и дейността на Военно-географската служба;

8. организира и участва в провеждането на инвентаризации и проверки в срокове и периодичност, определени в съответствие със Закона за счетоводството и вътрешноведом­ствените нормативни актове.

Раздел VI

Център за геоинформационно осигуряване

Чл. 9. Центърът за геоинформационно осигуряване към Военно-географската служба:

1. осъществява снабдяването на въоръжените сили, на органите на държавната власт, както и на ведомства и организации извън състава на въоръжените сили на Република България, с географски материали и данни в интерес на отбраната и националната сигурност;

2. планира, съгласува и ръководи осигуряването с информация на географските компо­ненти на автоматизираните информационни системи (от типа C4I) в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

3. подпомага службите за сигурност в извършването на геопространствено разузнаване;

4. организира създаването на геоинформационни продукти и анализи на терена за екстрено осигуряване на действията при бедствия, инциденти, природни явления или аварии, предстоящи/провеждани операции и изпращане на контингенти на въоръжените сили;

5. планира и координира създаването, съхраняването и актуализирането на запаси от геоинформационни материали и данни;

6. разработва експертни оценки и насоки по въпросите на географското осигуряване за министъра на отбраната и началника на отбраната;

7. изготвя обобщено сведение за изготвянето на анализ за географското осигуряване на Българската армия през изтеклата отчетна година;

8. организира, координира и участва в разработването на регламентиращи документи и процедури по географското осигуряване на войските и силите в мирно и военно време;

9. разработва анекси, разчети, графици, сведения и други документи за географското осигуряване, необходими при планирането и управлението на въоръжените сили;

10. организира и ръководи географското разузнаване, събирането, систематизирането, анализирането и използването на чужди географски материали и данни;

11. изучава и систематизира нуждите на войските и силите от геоинформационни продукти и изискванията им към тях и оказва методическо ръководство за адаптирането на създаваните геоинформационни продукти към нуждите и изискванията на войските и силите;

12. оказва методическа помощ при подготовката на войските и щабовете по въпросите на географското осигуряване, състоянието, съхранението и използването на специалната техника;

13. контролира отчетността и съхранението на геоинформационните материали и данни от географските структури на видовете въоръжени сили и другите потребители; изготвя и предлага препоръки и указания до потребителите/абонатите по чл. 6, ал. 2, т. 10, свързани с контрола и отчетността;

14. участва в изграждането и поддържането на Географската информационна система на Българската армия;

15. осигурява органите на държавна власт, физическите или юридическите лица с географска информация, включително и по чл. 30 ЗГК, необходима за изпълнение на функциите им.

Раздел VII

GPS обсерватория

Чл. 10. GPS обсерваторията:

1. осигурява и поддържа непрекъсваемостта на функционирането на „Перманентна GPS станция SOFI“ – елемент от Европейската мрежа постоянно действащи станции (EUREF) и от Международната служба за въртенето на Земята (IERS);

2. осигурява в реално време представителни данни за страната;

3. извършва спътникови наблюдения в обсерваторни и полеви условия и осъществява математична обработка на получените данни;

4. участва в поддържането на Държавната геодезична мрежа, Държавната гравиметрична мрежа и мрежата от магнитни станции на територията на страната.

Раздел VIII

Военен географски център

Чл. 11. (1) Военният географски център създава и тиражира геоинформационни и други материали и данни, необходими за:

1. географското осигуряване на органите на държавната власт в сферата на отбраната и националната сигурност;

2. изпълнение на дейностите по чл. 9 ЗГК и Постановление № 1 на Министерския съвет от 2005 г. за разпределение на задачите по геодезия и картография с национално значение;

3. изработване на служебна литература, образци документи и акциденция за нуждите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

(2) Военният географски център в изпълнение на дейностите по ал. 1, т. 1:

1. събира, селектира и обработва географска информация за територията на страната от различни източници;

2. създава, обновява, съхранява и структурира основна база цифрови географски данни и базата данни на Географската информационна система на Българската армия;

3. създава топографски и специални карти, фотодокументи, цифрова информация за мест­ността, анализи на терена и други географски материали и данни за осигуряване на въоръже­ните сили и държавните структури в сферата на отбраната и националната сигурност;

4. създава геоинформационни материали и данни в изпълнение на двустранни спора­зумения и съвместни програми в рамките на НАТО и на национално ниво;

5. съхранява централните запаси от геоинформационни материали и данни на въоръ­жените сили на Република България;

6. изпълнява дейностите по постигане на техническа, технологична и оперативна съвместимост в областта на създаването на геоинформационни продукти за осигуряване на отбраната и националната сигурност в рам­ките на колективната система за сигурност;

7. оказва специализирана методическа и техническа помощ за географско осигуряване и подготовката на въоръжените сили и дър­жавните органи и структури, отговорни за отбраната и националната сигурност;

8. въвежда дистанционни методи и нови технологии за изследване на Земята и изготвя анализи на терена за геопространствено разузнаване;

9. извършва GPS наблюдения за военни и граждански потребители, обработва резултатите от тях и актуализира геодезическата база данни;

10. участва в разработването на документи, регламентиращи създаването на геоинформа­ционни продукти и географското осигуряване на въоръжените сили на Република България;

11. участва в подготовката и изнасянето на брифинги, доклади, лекции и др. по въпросите на географското осигуряване на въоръжените сили;

12. участва в събирането, систематизира­нето, анализирането и използването на чужди географски материали и данни;

13. създава специални геодезични мрежи за нуждите на въоръжените сили, както и за осигуряване действията по поддръжка и защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи.

(3) Военният географски център в изпълнение на дейностите по ал. 1, т. 2:

1. поддържа Държавната геодезическа мрежа;

2. създава, осъвременява и издава геодезическите и картографските материали и данни, включително информационна система, за целите на отбраната и сигурността на държавата, както и за нуждите на навигацията за въздухоплаването и корабоплаването;

3. създава, обновява и издава държавните топографски карти за територията на страната и района на българската база в Антарктика в мащаб 1:25 000 и в по-дребни мащаби;

4. изгражда и поддържа основната гравиметрична мрежа и създава модел на геоида за територията на страната;

5. определя магнитната деклинация (включително поддържа мрежата от магнитни станции) и изработва магнитен модел за територията на страната;

6. извършва височинни измервания (нивелация) на точките от Държавната геодезична мрежа;

7. създава, поддържа, съхранява и използва геодезически и картографски фонд на Минис­терството на отбраната;

8. извършва геодезични измервания и отпечатва карти и документация съвместно с Главна дирекция „Гранична полиция“ – МВР, за определяне на линията, демаркация и делимитация на държавната граница на Република България;

9. изпълнява специализирани и измерителни дейности, произтичащи от взаимодействието на Министерството на отбраната с други министерства, Българската академия на науките и други държавни и обществени организации при изпълнението на държавната политика в областта на геодезията, картографията и кадастъра;

10. изработва копия на архивни материали за осигуряване на граждански потребители.

(4) Военният географски център в изпълнение на дейностите по ал. 1, т. 3:

1. извършва предпечатна подготовка и отпечатва планираните за издаване служебна литература, образци документи и акциденция;

2. извършва фотокопирни, размножителни, книговезки и други полиграфични дейности, свързани с издаването и разпространението на служебна литература, образци документи и акциденция;

3. извършва предпечатна подготовка и отпечатва други материали по заявка.

(5) Военният географски център поддържа и развива архивния фонд от документи, спе­циална техника и други материали, свързани с историята и дейността на Военно-географската служба като основен изпълнител на геодезическите и картографските измерителни дейности в Република България.

Г л а в а т р е т а

ПЛАНИРАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТТА НА ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА

Чл. 12. (1) Дейността на Военно-географската служба се осъществява на основание годишни, дългосрочни и краткосрочни планове и програми.

(2) За дейностите, свързани с производството на геоинформационни, полиграфични и други продукти, се разработват отделни планове.

(3) Плановете и програмите се разработват въз основа на:

1. заповеди, указания и/или други документи, издадени или утвърдени от министъра на отбраната;

2. заявки от структури на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия;

3. заявки от физически и юридически лица;

4. задачи, произтичащи от ЗГК и нормативни актове по неговото прилагане;

5. задачи, произтичащи от взаимодействието на Министерството на отбраната и Бъл­гарската армия с органи на изпълнителната власт и с други структури и организации в страната и чужбина.

(4) Годишният план за дейността на Военно-географската служба се утвърждава от министъра на отбраната по предложение на началника на Военно-географската служба, а останалите планове и програми се утвърждават от началника на Военно-географската служба.

(5) Годишният план за производствено-техническата дейност на Военния географски център се разработва на основание утвърдени от началника на Военно-географската служба производствена програма и указания по планирането.

Чл. 13. В края на всяка календарна година се изготвя отчет-анализ за изпълнението на годишния план за дейността на Военно-географската служба.

Чл. 14. Изпълнението на плана за производствено-техническата дейност на Военния географски център се отчита пред началника на Военно-географската служба на всяко тримесечие и в края на календарната година.

Чл. 15. Всяка година до края на април се изготвя и представя на министъра на отбраната и на началника на отбраната анализ за географското осигуряване на Българската армия през изтеклата отчетна година.

Чл. 16. По указания на министъра на отбраната Военно-географската служба изготвя и/или участва в изготвянето на други планове, програми и отчети.

Г л а в а ч е т в ъ р т а

ЛИЧЕН СЪСТАВ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Чл. 17. (1) Личният състав на Военно-географската служба се състои от военнослужещи и цивилни служители с обща численост 247 щатни бройки.

(2) Длъжностното разписание на Военно-географската служба се утвърждава от министъра на отбраната по предложение на началника на Военно-географската служба.

Чл. 18. (1) Статусът на военнослужещите във Военно-географската служба се урежда съгласно Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и правилника за прилагането му.

(2) Статусът на цивилните служители във Военно-географската служба се урежда съглас­но Кодекса на труда и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Чл. 19. (1) Длъжностите, които се заемат от военнослужещи и цивилни служители по трудово правоотношение във Военно-географската служба, се определят в длъжностното разписание.

(2) Ръководителите на структурните звена в ръководството на Военно-географската служба по чл. 8, ал. 1 и началниците на Центъра за геоинформационно осигуряване и Военния географски център са военнослужещи.

Чл. 20. (1) Повишаването на квалификацията на личния състав от Военно-географската служба се осъществява чрез:

1. обучение във военните и гражданските висши училища и институти в страната и в чужбина;

2. участие в курсове за повишаване на квалификацията и езиковата подготовка;

3. участие в презентации, изложби и др.;

4. подготовка на дисертации;

5. участие в научни симпозиуми, конференции, семинари, сесии и други в страната и в чужбина.

(2) За личния състав на Военно-географската служба в рамките на учебната година се организира обучение без откъсване от работа.

(3) Обучението на личния състав с откъс­ване от работа се извършва съгласно действащата нормативна уредба.

Чл. 21. (1) Военнослужещите във Военно-географската служба се развиват в кариерни полета и професионални области в съответствие с длъжностното разписание по чл. 17, ал. 2.

(2) Повишаването във военно звание, минималният и максималният срок за престояване във военно звание и длъжност на военнослужещите, както и преназначаването и освобож­даването им от длъжност и прекратяването на договора за военна служба се извършват при условията и по реда на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и правилника за неговото прилагане.

(3) Атестирането на военнослужещите и оценяването дейността на цивилните служители се извършва в съответствие със Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове по тяхното прилагане.


Г л а в а п е т а

СЪТРУДНИЧЕСТВО НА ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА С ДРУГИ ОРГАНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ И ОРГАНИЗАЦИИ В СТРАНАТА И В ЧУЖБИНА

Чл. 22. (1) При изпълнение на задачите си Военно-географската служба взаимодейства с други структури на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и други органи на изпълнителната власт.

(2) Взаимодействието се осъществява на основата на:

1. действащите нормативни актове;

2. сключени договори и споразумения;

3. утвърдени от министъра на отбраната планове и програми;

4. актове на министъра на отбраната.

Чл. 23. (1) Взаимодействието на Военно-географската служба с други организации в страната и в чужбина включва:

1. обмен на геоинформационни материали и данни;

2. съвместно извършване на геодезически, картографски, фотограметрични, полиграфични и други свързани с тях дейности;

3. съвместно производство на геопространствена информация;

4. осъществяване на научни и научно-приложни разработки;

5. обмен на специалисти за съизпълнители, консултанти и/или за обучение;

6. осъществяване на сътрудничество с организации на НАТО и ЕС, както и с чуж­дестранни организации с аналогичен предмет на дейност;

7. провеждане на семинари, симпозиуми, конференции, курсове и др.

(2) Формите на съвместна работа могат да се променят в зависимост от поставените задачи.

Г л а в а ш е с т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА ВЪВ ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА

Чл. 24. Организацията на работата във Военно-географската служба се осъществява съгласно този правилник и заповеди на началника на Военно-географската служба.

Чл. 25. (1) Ръководителите на структурните звена във Военно-географската служба са преки ръководители на личния състав в подчинените им звена и планират, ръководят, организират, координират, контролират, отчитат се и носят отговорност за дейността и изпълнението на задачите на съответното звено в съответствие с определените му функции.

(2) Ръководителите на структурните звена в ръководството на Военно-географската служба и ръководителите на Центъра за геоинформационно осигуряване, GPS обсерваторията и Военният географски център са пряко подчинени на началника на Военно-географската служба.

(3) Ръководителите на структурните звена във Военния географски център са пряко подчинени на началника на Военния географски център.

(4) Освен определените им функции ръководителите на структурните звена изпълняват и други задачи, свързани с тяхната компетентност, възложени им от началника на Военно-географската служба.

Чл. 26. (1) Документите, изпратени до Военно-географската служба, се завеждат в регистратурата във входящ регистър, като се отбелязва датата на получаването им.

(2) При завеждането на документите се извършва проверка за наличието на материалите, посочени в тях, и се образува преписка, която се разпределя според адресата или съдържанието ѝ.

Чл. 27. Изходящите от Военно-географската служба документи се съставят най-малко в два екземпляра. Първият екземпляр съдържа звание, име, фамилия и подпис на служителя, изготвил/отпечатал документа, и/или на ръководителя на съответното звено.

Чл. 28. Организацията, изпълнението и отчитането на документооборота във Военно-географската служба се определят със заповед на началника на Военно-географската служба.

Чл. 29. (1) Работното време на личния състав във Военно-географската служба при 5-дневна работна седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.

(2) Началото и краят на работното, както и на приемното време се определят със заповед на началника на Военно-географската служба.

(3) Началникът на Военно-географската служба със заповед може да определи ненор­мирано работно време за цивилни служители на определени длъжности при спазване на нормите за междудневна и седмична почивка.

Чл. 30. Приемното време за изслушване на граждани и представители на организации относно заявки, предложения и сигнали се определя със заповед на началника на Военно-географската служба и се оповестява на общодостъпно място.

Чл. 31. Редът за влизане на личния състав в сградите и пропускателният режим за длъжностни лица и граждани се определят със заповед на началника на Военно-географската служба.

Г л а в а с е д м а

ФИНАНСИРАНЕ НА ВОЕННО-ГЕОГРАФ­СКАТА СЛУЖБА

Чл. 32. (1) Издръжката на Военно-географската служба се формира от бюджетни средства и приходи от собствена дейност.

(2) Приходите от собствена дейност на Военно-географската служба се набират от:

1. такси, глоби и имуществени санкции по ЗГК;

2. използване и разпореждане с обекти на интелектуална собственост, създадени от Военно-географската служба;

3. услуги на физически и юридически лица;

4. отдаване под наем на вещи;

5. участие в национални и международни проекти и програми;

6. дарения.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

·         1. По смисъла на този правилник:

1. „Геоинформационни продукти“ са карти, схеми, анализи на терена, данни за местността и друга географска информация за определена територия, представени в аналогов (на листове хартия, пластмаса или от друг подобен материал) и/или в цифров (дигитален) вид.

2. „Перманентна GPS станция SOFI“ е постоянно действаща апаратура за приемане на сигнали от Глобалните спътникови позициониращи системи, определящ с висока точност местоположението на точката, на която е разположена. Заедно с координатите се определят и метеорологични данни. „SOFI“ е инициализацията, с която тази точка е регистрирана като елемент на Европейската мрежа постоянно действащи станции (EUREF) и като геодинамична станция от Международната служба за въртенето на Земята (IERS).

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

2. Правилникът се издава на основание чл. 105а, ал. 2 от Закона за отбраната и въ­оръжените сили на Република България.

3. Правилникът влиза в сила от 1 юли 2011 г.

Министър: А. Ангелов

ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2019 г.