№ по ред ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА ЗАБЕЛЕЖКА
I. КООРДИНАТИ НА ГЕОДЕЗИЧЕСКИ ТОЧКИ
1. Координати на геодезически точки от Държавната GPS мрежа 1 точка 30 лв. (X,Y, Z), с точност до трети знак
2. Нормални височини на точки от Държавната GPS мрежа 1 точка 10 лв. определени с геометрична нивелация, с точност до трети знак
3. Координати на геодезически точки от Държавната геодезическа мрежа - I, II, III, IV кл. за 1 точка 1 точка 15 лв. (x,y,h), получени чрез трансформация от к.с. 1942/83 в БГС 2005
4. Географски координати на контурни точки 1 точка 10 лв. определени от едромащабна топографска карта
5. Схема на геодезически мрежи 1 схема 10 лв. (в мащаб 1:500 000 и с размер на картен лист в същия мащаб)
   Когато координатите на геодезическите точки се придружават от описание, схема и/или копие от реперните карнети, таксите по т. I се увеличава с 1 лв. за всяко копие.
II. МАГНИТНИ И ГРАВИМЕТРИЧНИ ДАННИ
1. Магнитни и гравиметрични данни 1 точка 15 лв. от наличните във ВГС аналогови данни и цифрови модели
III. ТОПОГРАФСКИ КАРТИ
1. Държавна топографска карта в мащаби от 1:25 000 до 1:200 000 1 номенклатурен картен лист 30 лв.  
2. Държавна топографска карта в мащаби 1:500 000 и 1:1 000 0000 1 номенклатурен картен лист 35 лв.  
3. Стопанска карта в мащаби от 1:25 000 до 1:100 000 1 номенклатурен картен лист 18 лв.  
4. Стопанска карта с впечатана мрежа UTM в мащаби от 1:25 000 до1:100 000 1 номенклатурен картен лист 20 лв.  
5.  Стопанска карта в мащаб 1:200 000 1 номенклатурен картен лист 25 лв.  
6. Тактическа карта (TLM) в мащаб 1:50 000 1 номенклатурен картен лист 30 лв. геодезическа референтна система WGS-84, проекция UTM
7. Карта за съвместни операции в мащаб 1:250 000 (JOG-AIR; JOG-GROUND) 1 номенклатурен картен лист 35 лв. геодезическа референтна система WGS-84, проекция UTM
  За предоставяне на топографски карти, съдържащи класифицирана информация, се събират таксите по т. III, увеличени с 10 %.
IV. СПЕЦИАЛНИ КАРТИ
1. Физикогеографска карта на България в мащаб 1:300 000 1 номенклатурен картен лист 23 лв. от 4 части
2. Административна карта на България в мащаб 1:300 000 1 номенклатурен картен лист 23 лв. от 4 части
3. Физикогеографска карта на Балкански полуостров в мащаб 1:1 000 000 1 номенклатурен картен лист 23 лв. от 4 части
4. Физикогеографска карта на Европа в мащаб 1:4 000 000 1 номенклатурен картен лист 23 лв. от 4 части
5. План-указател на град София в мащаб 1:22 000 1 брой 8 лв.  
V. РЕЛЕФНИ КАРТИ И МАКЕТИ
1. Релефна карта в мащаб 1:300 000 1 брой 340 лв.  
2. Релефна карта в мащаб 1:600 000 1 брой 30 лв.  
3. Релефна карта в мащаб 1:2 000 000 1 брой 5 лв.  
4. Релефен макет в мащаб 1:50 000 1 брой 100 лв. съответства по размер и съдържание на номенклатурен картен лист в същия мащаб
VI. КАРТОГРАФСКИ ПРОДУКТИ В ЦИФРОВ ВИД
1. Сканирана държавна топографска карта 1 номенклатурен картен лист 37 лв. (формат TIF, JPEG, PDF)
2. Сканирана стопанска карта 1 номенклатурен картен лист 23 лв. (формат TIF, JPEG, PDF)
3. Геореферирана държавна топографска карта 1 номенклатурен картен лист 50 лв. (формат GEO TIF)
4. Геореферирана стопанска топографска карта 1 номенклатурен картен лист 37 лв. (формат GEO TIF)
VII. АЕРОФОТОГРАФСКИ ПРОДУКТИ В ЦИФРОВ ВИД
1. Сканирано изображение на кадър от аерофотофилм 1 брой 25 лв. (формат TIF)
2. Геореферирано, орторектифицирано растерно изображение на аерофотофилм   5 лв. за 1 kм² (формат GEO TIF)
VIII. ЦИФРОВ МОДЕЛ НА РЕЛЕФА
1. Цифров модел на релефа   220 лв. за 100kм² апроксимиран върху земната повърхност, с размер на клетката 6Х6 м. и по-голям
2. Цифров модел на релефа   24 лв. за 1kм²

клетка с размер от 3Х3 до 5х5 м., създаден по фотограметричен метод (създава се по конкретна заявка на клиент)

IX. КОПИЯ НА КАРТОГРАФСКИ И АЕРОФОТОГРАФСКИ ПРОДУКТИ
1. Копие на топографски планшет без нанесени землищни граници  1 копие 13 лв. върху хартия
2. Копие на топографски планшет с нанесени землищни граници 1 копие 15 лв. върху хартия
3. Копие на архивни (стари) карти 1 копие 15 лв. върху хартия
4. Контактно копие на архивна аерофотоснимка 1 копие 15 лв.  
5. За контактно копие на архивна аерофотоснимка 1 копие 25 лв. върху диапозитив
6. Увеличено принтерно копие на аерофотоснимка 1 копие 20 лв. върху хартия, формат А4
X. СПРАВКИ
1. Справка за материали и данни от специализирания геодезически и картографски фонд   10 лв.  
  За справки по т. 1 или за продукти по т. IX, които са и в цифров вид, таксата за съответната услуга се увеличава с 20 на сто. В стойността на услугата не е включена цената на магнитния носител.
XI. Предоставяните материали и данни по точки I, III.1, III.2, IV, VI.3, VI.4, VII.2 и VIII са в Българска геодезическа система.
XII. Предоставянето на материалите и данните по т. XI в други геодезически системи се извършва на основание сключен договор с Военно-географската служба, като таксите се договарят между заявителя и Военно-географската служба (ВГС).
XIII. Предоставяне на материали и данни, изменени/доработени по заявка на физически и юридически лица
1. За предоставяне на материали и данни по т. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII и IX, изменени/доработени по заявка на физически и юридически лица чрез извършване на допълнителни геодезически, фотограметрични, картографски и други специализирани дейности, освен таксите се заплащат и допълнителните разходи, направени в изпълнение на заявката, на основание сключен договор с ВГС.
2. Отпечатването/размножаването на картографски и други материали, както и свързаните с това подготвителни и полиграфични дейности и услуги, по заявка на физически и юридически лица, се извършва по реда на т. 1.
XIV. ЗАПЛАЩАНЕ НА ТАКСИ
1. Таксите за предоставяне на материали, данни и услуги се заплащат от физическите и юридическите лица при предявяване на искането/заявката. 
2. Заплащането на таксите се извършва по банков път.
3. За предоставяне на материали и данни от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната, както и за извършване на справки и услуги, държавните органи и общините заплащат само действителните разходи за създаване на копия от документацията, на основание сключен договор с ВГС.
XV. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ/ДАННИТЕ
1. Предоставянето на материали и данни от геодезическия и  картографския фонд на Министерството на отбраната се извършва в срок до 5 работни дни от получаването на писмено искане/заявка до Военно-географската служба.
2. Срокът по т. 1 се намалява до 2 работни дни при заплащане на такса в размер 150 на сто.
3. Когато изпълнението на искането/заявката е свързано с извършване на допълнителни проучвателни, геодезически, картографски, фотограметрични и/или полиграфични дейности, срокът по т. 1 е до един месец, ако не е предвиден друг срок по сключен договор.
4. Искането/заявката по т. 3 се изпълнява до 10 работни дни при заплащане на такса в размер 150 на сто.
5. Материали и данни, съдържащи класифицирана информация, се предоставят само на юридически лица, при условие, че към искането/заявката по т. 1 е приложено копие на „Сертификат за разкриване на регистратура за класифицирана информация” на същото юридическо лице (по изискванията на Закона за защита на класифицираната информация).
XVI. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
1. Информацията, материалите и данните предоставени от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната могат да бъдат ползвани само за целите, за които са заявени. Те не могат да бъдат тиражирани, разпостранявани или предоставяни на трети лица, освен ако това е уредено на основание сключен договор с ВГС.
2. Тарифата не се отнася за структурите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и военните формирования на Българската армия, както и за осигуряване на военновременни и съвместни задачи на специализираните формирования от системата за национална сигурност, предвидени във военновременния състав на Въоръжените сили на Република България.
3. Тарифата не се отнася за материали, данни и услуги, подлежащи на предоставяне по Закона за достъп до пространствените данни.

 

ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2023 г.