Мисия – да удовлетворява нуждите от географска информация (карти, схеми, анализи на терена, цифрова информация за местността и др.) и да оказва специализирана и техническа помощ за осигуряване на въоръжените сили и държавните органи и структури, отговорни за отбраната и националната сигурност, в контекста на колективна система за сигурност.

Освен географското осигуряване на системата за колективна сигурност, мисията на Военно-географската служба включва и дейностите по:

- изпълнение отговорностите на Министерството на отбраната, относно държавната политика в областта на геодезията и картографията, възложени със Закон за геодезията и картографията и Постановление на Министерския съвет №1/06.01.2005 г. “За разпределение на задачите по геодезия и картография с национално значение”;

- осигуряване на Правителството и другите органи на държавната и местната власт, а така също и обществените организации, с географска информация за посрещане на изискванията, произтичащи от техните задължения по отношение на националната отбрана и сигурност.

 

ЗА НАС
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2023 г.