Военно-географската служба  е работен орган на Mинистерство на отбраната за осигуряване на географска информация и извършване  на специализирани дейности по Закона за геодезията и картографията. Като Географска служба на страна-членка на НАТО тя обезпечава както българските, така и въоръжените сили на страните-членки на НАТО, с географска информация, особено при планирането, обучението и изпълнението на всички видове операции.

Военно-географската служба е самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Военно-географската служба осъществява своите функции и дейности в съответствие със: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; Закона за геодезията и картографията; Постановление № 1 на Министерския съвет от 2005 г. за разпределение на задачите по геодезия и картография с национално значение; Кодекса на труда; другите законови и подзаконови нормативни актове, свързани с геодезически и картографски дейности; актовете на министъра на отбраната.

МИСИЯ
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2023 г.