Военно-географската служба  е работен орган на Mинистерство на отбраната за осигуряване на географска информация и извършване  на специализирани дейности по Закона за геодезията и картографията. Като Географска служба на страна-членка на НАТО тя обезпечава както българските, така и въоръжените сили на страните-членки на НАТО, с географска информация, особено при планирането, обучението и изпълнението на всички видове операции.

Военно-географската служба е самостоятелно юридическо лице, второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

Военно-географската служба осъществява своите функции и дейности в съответствие със: Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България; Закона за геодезията и картографията; Постановление № 1 на Министерския съвет от 2005 г. за разпределение на задачите по геодезия и картография с национално значение; Кодекса на труда; другите законови и подзаконови нормативни актове, свързани с геодезически и картографски дейности; актовете на министъра на отбраната.

Мисия – да удовлетворява нуждите от географска информация (карти, схеми, анализи на терена, цифрова информация за местността и др.) и да оказва специализирана и техническа помощ за осигуряване на въоръжените сили и държавните органи и структури, отговорни за отбраната и националната сигурност, в контекста на колективна система за сигурност.

Освен географското осигуряване на системата за колективна сигурност, мисията на Военно-географската служба включва и дейностите по:

- изпълнение отговорностите на Министерството на отбраната, относно държавната политика в областта на геодезията и картографията, възложени със Закон за геодезията и картографията и Постановление на Министерския съвет №1/06.01.2005 г. “За разпределение на задачите по геодезия и картография с национално значение”;

- осигуряване на Правителството и другите органи на държавната и местната власт, а така също и обществените организации, с географска информация за посрещане на изискванията, произтичащи от техните задължения по отношение на националната отбрана и сигурност.

 

ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2024 г.