ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

(за всички материали и данни, с изключение на аеротопографски продукти и копия на архивни картографски материали)

1606, гр. София, бул. „Генерал Едуард Тотлебен” № 34

IBAN: BG08 UNCR 7000 3120 2567 38

BIC (SWIFT) на УниКредит Булбанк: UNCRBGSF

(само за аеротопографски продукти и копия на архивни картографски материали)

5600, гр. Троян, ул. „Христо Цонковски” № 1

IBAN: BG12 UNCR 7527 3153 8815 01

BIC (SWIFT) на УниКредит Булбанк: UNCRBGSF

ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2024 г.