Постановление № 62 от 21 април 2023 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 62 ОТ 21 АПРИЛ 2023 Г.

за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Тарифа за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Отменя се Тарифата за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната, одобрена с Постановление № 339 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 103 от 2012 г.).

§ 2. За започналите, но неприключили производства до влизането в сила на това постановление, се събират таксите по отменената тарифа по § 1.

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

Министър-председател: Гълъб Донев

За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров

 

 

ТАРИФА

ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ ОТ ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА МАТЕРИАЛИ, ДАННИ И УСЛУГИ ОТ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЯ И КАРТОГРАФСКИЯ ФОНД НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА

 

 

Чл. 1. За предоставяне на координати и данни за точки от геодезически мрежи се събират такси, както следва:

1. за координати на геодезически точки от Държавната геодезическа мрежа (X,Y,Z, в Българска геодезическа система) - по 40 лв. за точка; 

2. за нормални височини на точки от Държавната геодезическа мрежа (определени чрез геометрична нивелация, в Българска геодезическа система) - по 20 лв. за точка;

3. за координати на точки от мрежата от магнитни станции на страната (Х,Y,Z в Българска геодезическа система) - по 40 лв. за точка; нова

4. за налични данни за елементите на магнитното поле на Земята - деклинация, инклинация и тотален интензитет (D, I, F) - по 36 лв. за точка.

 

Чл. 2.  За предоставяне на карти за националното стопанство на хартиен носител се събират такси, както следва:

1. за държавна топографска карта в мащаб 1:25 000 - по 50 лв. за номенклатурен картен лист;

2. за държавна топографска карта в мащаб 1:50 000 - по 50 лв. за номенклатурен картен лист;

3. за държавна топографска карта в мащаб 1:100 000 - по 50 лв. за номенклатурен картен лист;

4. за държавна топографска карта в мащаб 1:200 000 - по 50 лв. за номенклатурен картен лист;

5. за държавна топографска карта в мащаб 1:500 000 - по 60 лв. за номенклатурен картен лист;

6. за държавна топографска карта в мащаб 1:1 000 000 - по 60 лв. за номенклатурен картен лист;

7. за стопанска карта в мащаби 1:50 000, 1:100 000 и 1:200 000 (в координатна система „1970 г.“)  - по 30 лв. за номенклатурен картен лист;

 

Чл. 3.  За предоставяне на хартиен носител на специални карти се събират такси, както следва:

1. за физикогеографска карта на България в мащаб 1:300 000 (4 части) - по 92 лв. за брой;

2. за физикогеографска карта на България в мащаб 1:540 000 - по 52 лв. за брой.

3. за административна карта на България в мащаб 1:300 000 (4 части) - по 92 лв. за брой;

4. за физикогеографска карта на Балканския полуостров в мащаб 1:1 000 000 (4 части) - по 92 лв. за брой;

5. за физикогеографска карта на Европа в мащаб 1: 3 500 000 (4 части) - по 92 лв. за брой;  

6. за политическа карта на Европа в мащаб 1:7 500 000 - по 46 лв. за брой;

7. за политическа карта на света в мащаб 1:36 000 000 - по 46 лв. за брой;

 

Чл. 4. (1) За предоставяне на картографски продукти в цифров вид се събират такси, както следва:

1. за картографски продукти по чл. 2, т. 1-6 и чл. 3 (формат TIF, JPEG, PDF, резолюция 300 dpi) - таксата определена за съответния продукт на хартиен носител, намалена с 4 лв.;

2. за сканирани картографски продукти по чл. 2, т. 7 и чл. 5, ал. 1, т. 1 и ал. 2 - таксата определена за съответния продукт на хартиен носител, увеличена с 10 лв.;

(2) За георефериранe на картографски продукти по чл. 4, ал. 1, т. 1 (формат GEO TIF) се добавят по 18 лв. за всеки продукт;

(3) За предоставяне на сканирано изображение на кадър от аерофотофилм в цифров вид (формат TIF, резолюция 20 µ, 1280 dpi) - по 50 лв. за  брой;

(4 ) За предоставяне на цифров модел на терена с размер на клетката 10х10 м и по-голям, апроксимиран върху земната повърхност - 160 лв. за  100 kм2;

 

Чл. 5. (1) За предоставяне на хартиен носител на копия на картографски и аерофотографски продукти се събират такси, както следва:

1. за копие на топографски планшет - по 40 лв. за копие; 

2. за копие на архивна аерофотоснимка - по 50 лв. за копие;

3. за увеличено копие на аерофотоснимка, формат А4 - по 56 лв. за копие.

(2) За предоставяне на копия на архивни карти с размер до 70/100 см - по 40 лв. за копие.

 

Чл. 6. Предоставянето на материали и данни по заявка на физически и юридически лица, извън тези изброени в чл. 1-5, се извършва на основание на сключен договор с Военно-географската служба.

 

Чл. 7. (1) Таксите за предоставяне на материали, данни и услуги се заплащат от физическите и юридическите лица преди изпълнението на заявката.

(2) Заплащането на таксите се извършва по банков или по електронен път през Единната входна точка за електронни плащания към доставчици на електронни административни услуги.

 

Чл. 8. (1) Предоставянето на материали и данни от геодезическия и картографския фонд на Министерството на отбраната се извършва в срок до 7 работни дни от получаване на заплащането за услугата/услугите.

(2) Заявката по ал. 1 се изпълнява до 3 работни дни при заплащане на такса в двоен размер.

(3) Когато изпълнението на заявката е свързано с извършване на допълнителни проучвателни, геодезически, картографски, фотограметрични и/или полиграфични дейности, срокът по ал. 1 е до 30 работни дни.

 

Чл. 9. Предоставените материали и данни по чл. 1-5 не могат да бъдат тиражирани, разпространявани или предоставяни на трети лица. Заявителят декларира, че е запознат с това обстоятелство/ограничение при подаване на заявката за изготвянето им.

Заключителни разпоредби

§ 1. Тарифата се приема на основание чл. 6, ал. 3, т. 1 от Закона за геодезията и картографията.

§ 2. Тарифата не се прилага по отношение на структурите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

§ 3. Тарифата не се прилага по отношение на материали и данни, подлежащи на предоставяне по чл. 6, ал. 4 от Закона за геодезията и картографията, както и по Закона за достъп до пространствените данни.

ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2024 г.