СПОСОБНОСТИ
ГЕОДЕЗИЯ
Голяма част от задачите на геодезията и картографията в национален мащаб, свързани с изграждане, поддържане и осигуряване на пространствени геоинформационни данни се извършва от Военно-географската служба. За тази цел Службата непрекъснато развива и поддържа своите способности в областта на геодезията.
Офицерите-геодезисти, оборудвани със съвременна геодезическа техника и софтуер, са в състояние да извършват всички видове  класически геодезически измервания и прецизни ГНСС определения. Наред с комерсиалните софтуерни продукти за обработка и анализ на геодезически измервания, придобитият през 2013 годна софтуерен пакет за обработка на данни от ГНСС наблюдения Bernese GNSS Software (BSw), версия 5.2, на Астрономическия институт на Университета в Берн, Швейцария, ... още
ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Военно-географската служба развива и поддържа способности за обработка на информация за обекти или събития, без пряк физически контакт с тях, чрез използването на въздушни сензорни технологии за откриване и класифициране на обекти от земната повърхност.
Със своя дългогодишен опит в използването на въздушни и спътникови изображения, съчетан с използването на най-съвременните технологии, софтуер и висококвалифициран персонал, Службата е в състояние да извършва дешифриране на топографските елементи от местността, цифрово стереокартиране и извличане на атрибути за създаване и обновяване на географска база данни, създаване и обработване на цифрови модели на терена във векторен и растерен формат, цветови корекции, класификации, спектрални и пространствени анализи, създаване на 3D модели ... още
КАРТОГРАФИЯ
Военно-географската служба произвежда и предоставя топографски карти в различни мащаби: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000,200, 1:500 000 и 1:1 000 000. В последните години, след приемане на Закона за геодезията и картографията, усилията и са насочени към картообработване и издаване на държавната топографска карта. Едновременно с това издава и топографски карти по стандартите на НАТО в мащаби 1:50 000 и 1:250 000.
Придобивайки, развивайки и поддържайки подходящи технологии, процеси и високо квалифицирани специалисти, Службата е в състояние да изработва както стандартните, така и други картографски продукти, като планове, специални карти, фотодокументи, атласи и други, съобразени по мащаб, съдържание и оформление със специфичните изисквания на конкретен потребител.
ГЕОГРАФСКА БАЗА ДАННИ
Географската база данни (ГБД25) е създадена в среда на софтуера ArcGIS от изходни материали, отговарящи по точност на данни в мащаб 1:25 000. Базата се поддържа в актуално състояние чрез  дистанционни методи за изследване на земната повърхност, директни геодезически измервания на местността и обмен на информация с държавните институции. ГБД25 е структурирана по обектни класове, съдържащи атрибутна информация и мета данни за географските обекти от местността. Кодирането на обектните класовете е извършено съобразно „Условни знаци, образци на стилове и съкращения за издаване на топографска карта в мащаб 1:25 000“.
ПОЛИГРАФИЯ
Чрез своите висококвалифицирани специалисти, работещи в сектор „Полиграфия“ на Военния географски център, Военно-географската служба развива и поддържа необходимите способности за отпечатване на геоинформационни продукти и полиграфски материали, осигуряващи цялостната дейност на структурите от Министерството на отбраната, учебния процес и бойната подготовка на Българската армия.
Секторът разполага със способности за извършване на предпечатна подготовка, широкоформатен офсетов печат на едноцветна, двуцветна и петцветна печатни машини и широка гама книговезки и довършителни дейности.
Въведената в експлоатация през 2007 година петцветна печатна машина  RAPIDA 105 осигурява висококачествено отпечатване на държавните топографски карти, на специални карти ... още
ГЕОДЕЗИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ
Геодезическата обсерватория на Военно-географската служба е създадена през 1968 г. като станция за наблюдение на изкуствен спътници на земята. През месец май 1995 година, в резултат на подписания Протокол за двустранно сътрудничество между Военно-географската служба и Института по приложна геодезия (BKG) във Франкфурт е създадена перманентна  GPS станция с абревиатура SOFI, с което Рeпублика България е интегрирана в Европейска геодезическа референтна система - European Geodetic Reference Frame (EUREF). На перманентната GPS станция  SOFI е присвоен уникален номер 11101М002 от Международната служба за въртенето на земята( IERS). Станцията функционира като част от Европейската мрежа от перманентни станции ЕPN, а от 01.01.2000 г. и като станция от ... още
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2024 г.