НАЧАЛО Достъп до ОИ

     В рубриката ”Достъп до обществена информация” ще се информирате за установения ред за регистриране на  заявленията за достъп до информация от Военно-географската служба, ще откриете полезна информация за сроковете за отговор на заявленията, за мястото на предоставяне на информацията, за възможните форми за предоставяне,  както  и за дължимите суми за направените разходи.

     Всеки гражданин на Република България или юридическо лице има право да подаде заявление за предоставяне на достъп до обществена информация, създавана и съхранявана във Военно-географската служба.

      Коя информация се счита за обществена?

     Обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължените по закона органи.

     Обществената информация, създавана и съхранявана от органите и техните администрации е официална и служебна.

 • Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи при осъществяване на техните правомощия, които се обнародват.
 • Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и техните администрации.

      Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на:

 • устно запитване
 • писмено заявление
 • заявление, изпратено по електронната поща, на адрес: mgs@armf.bg

     Важна информация за заявителите:

     Достъпът до обществена информация е безплатен. Не се заплащат разходи при:

 • предоставяне на информация по електронна поща;
 • предоставяне на информация под формата на устна справка;
 • предоставяне на информация под формата на преглед на оригинали или копия на документи.

     Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по следните нормативи/с вкл.ДДС/- според вида на носителя на информация, определени в заповед №1472/29.11.2011 г. на министъра на финансите:

 • дискета – 1 брой- 0,60 лв.;
 • CD – 1 брой – 0,60 лв.;
 • DVD – 1 брой – 0,72 лв.
 • разпечатване на една стр. /А4/- 0,14 лв.;
 • ксерокопие за една стр. /А4/ – 0,11 лв.;
 • факс за една стр. /А4/- 0,72 лв.;
 • видеокасета – 1 брой – 3,90 лв.
 • аудиокасета – 1 брой – 1,38 лв.
 • писмена справка за една стр. /А4/ -1,91 лв.

     Достъпът до заявената информация се предоставя след заплащане на дължимата сума, в сектор „Финансово стопански дейности“ на Военно-географската служба или по банков път:

 

Банкова сметка:

IBAN

BG08UNCR 7000 3120 2567 38

BIC

UNCRBGSF

Обслужваща банка

Уникредит Булбанк

Ред за осигуряване на достъп до обществена информация във военно-географска служба
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2023 г.