НАЧАЛО Достъп до ОИ

1. Достъп до обществена информация във Военно-географка служба се предоставя в съответствие с изискванията на утвърдените със Заповед на министъра на отбраната на Република България ОХ-203/25.03.2011 г. „Вътрешни правила за организация на дейността относно достъпа до обществена информация в Министерство на отбраната“.

2. Дейността по предоставянето на достъп до обществена информация започва с регистрирането на отправено до Военно-географка служба устно запитване, писмено или електронно заявление. Началникът на Военно-географката служба изпраща копие на писменото запитване или информация за устното запитване с докладна записка до министъра на отбраната  за получаване на разрешение за предоставяне на искания достъп до обществена информация.

3. Достъп до обществена информация във Военно-географка служба се предоставя само при получаване на писмено съгласие от министъра на отбраната за всеки отделен случай.

4. Писмените и електронните заявления се оставят без разглеждане, ако в тях липсва следната задължителна информация: трите имена, наименованието и седалището на заявителя, адрес за кореспонденция и точно описание на исканата информация. За заявленията, изпратени по електронен път, не се изисква електронен подпис.

 5. Началникът на Военно-географка служба определя със заповед военнослужещ или цивилен служител, наричан за краткост „служител по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ)”, който да отговаря пряко за изготвянето на докладните записки до министъра на отбраната и за предоставянето от Военно-географка служба на достъп до обществена информация. Служителят по ЗДОИ подготвя писмата за препращане на заявленията по компетентност и уведомленията до заявителя по образувани производства за предоставяне на достъп до обществена информация. При устни запитвания служителят по ЗДОИ подпомага заявителя в търсенето на информация и предоставя формуляри на заявления за достъп до информация.

6. На интернет страницата си Военно-географката служба поддържа рубрика „Достъп до обществена информация”, в която публикува формуляр за попълване на заявление за достъп до обществена информация в интерактивен формат.

7. Началникът на Военно-географка служба със заповед определя специално място за безплатен преглед на предоставената обществена информация. Прегледът на оригинали или копия на документи е безплатен.

8. Устните запитвания за достъп до обществена информация се приемат в административната сграда на бул. „Ген. Тотлебен“ № 34 от служителя по ЗДОИ.

9. Служителят по ЗДОИ, съвместно със заявителя, попълва протокол за приемане на устно заявление (приложение 1) и при възможност предоставя заявената информация веднага, ако тя е публикувана на интернет страницата или е подготвена в отговор на друго регистрирано искане.

10. Писмените заявления (приложение 2) за достъп до обществена информация се подават:

   10.1. На пощенския адрес на Военно-географката служба – гр. София  1606, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34, Военно-географка служба.

   10.2. В приемната на Военно-географката служба – гр. София  1606, бул. „Ген. Тотлебен“ № 34, телефон за връзка: 92 24 176. Работното време за прием и административно обслужване на гражданите е от 09,00 ч.  до 12,00 ч. и от 13,45 до 16,00 ч., всеки работен ден от седмицата.

   10.3. На електронния адрес за заявления по реда на Закона за достъп до обществена информация в интернет страницата на Военно-географката служба.

11. Подадените заявления по реда на Закона за достъп до обществена информация се регистрират в деня на постъпването в регистратурата за некласифицирана информация на Военно-географката служба и се предават на началника на Военно-географка служба за поставяне на резолюция.

12. Когато Военно-географката служба не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, заявлението се препраща на компетентния орган до 14 дни от датата на регистрирането му. Заявителят се уведомява с писмо, в което се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице. В случай че Военно-географката служба не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, заявителят се уведомява до 14 дни от датата на регистриране  на заявлението.

13. Във връзка с предоставянето на достъп до обществена информация служителят по ЗДОИ изготвя досие, което се състои от подаденото заявление; кореспонденцията, водена в хода на процедурата; платежния документ; подписания протокол за предаването на информацията и обратните разписки за предаване на подготвената информация.

14. Депозираните във Военно-географката служба заявления за достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след получаване на разрешението от министъра на отбраната, съгласно т. 3 от реда за осигуряване на достъп до обществена информация във Военно-географка служба. В този срок се извършва и писменото уведомяване на лицето, подало заявлението, за решението на началника на Военно-географка служба.

15. Когато исканата информация в заявлението не е ясно и точно формулирана, заявителят се информира с уведомление, което се изпраща с обратна разписка по пощата или по електронен път. В уведомлението се вписват причините за удължаване на срока по т. 14. Ако не бъде направено уточнение до 30 дни относно предмета на информацията, заявлението се оставя без разглеждане.

16. Срокът по т. 14 може да бъде удължен максимално:

   16.1. С 10 дни, когато исканата информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка, като на заявителя се изпраща уведомление с обратна разписка или се уведомява по електронен път.

   16.2. С 14 дни, когато исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето. Тогава на заявителя се изпраща уведомление с обратна разписка или се уведомява по електронен път. В този случай се иска изрично писменото съгласие на третото лице в 7-дневен срок от регистриране на заявлението, като се спазват точно условията, при които то е дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация.

   16.3. При получаване на съгласие в 7-дневния срок или при изричен отказ информацията се предоставя в обем и по начин, който да не разкрива информацията, отнасяща се до третото лице.

17. Началникът на Военно-географка служба взема писмено решение за пълен или частичен достъп до обществена информация на основание разрешението на министъра на отбраната и получената информация от депозираното заявление и от служителя по ЗДОИ. 

18. В решението за предоставяне на пълен достъп до обществена информация задължително се вписват степента, формата и срокът на осигурения достъп (срокът не може да бъде по-кратък от 30 дни от получаване на решението); мястото, където ще бъде предоставена информацията, и дължимата сума за предоставянето.

19. Решението за частичен достъп съдържа реквизитите на решението за пълен достъп до обществена информация – за частта, с която се предоставя, и на решението за отказ за предоставяне на обществена информация – за частта, с която се отказва.

20. На основание решението на началника на Военно-географка служба за достъп до информация, вид на носителя на информация и количеството на подготвената за ползване информация, сектор „ФСД“ в съответствие с действаща заповед на министъра на финансите, калкулира дължима на Военно-географка служба сума за направени разходи.

 21.  Дължимата сума се внася от заявителя по банков път на Военно-географка служба. За предаването на информацията се съставя протокол по образец (приложение 3) с описание на предоставената информация, който се подписва от заявителя и от служителя по ЗДОИ. Информацията може да бъде предоставена на посочен пощенски или електронен адрес след извършен банков превод на дължимата сума, вписана в решението за достъп. В случаите, когато подготвената обществена информация се предоставя на пощенски адрес, за протокол се приема обратната разписка, с която е изпратена, с положен подпис от получателя.

22. Ако заявителят откаже да заплати дължимата сума, вписана в решението за достъп до информация, или не се яви да го получи в определения 30-дневен срок, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до обществена информация.

23. Решението може да бъде получено в приемната на административната сграда на бул. „Ген. Тотлебен“ № 34, от друго лице, с пълномощно, в което следва да са вписани данните на заявителя и на упълномощения, както и номерът на решението за предоставянето на заявената информация. Нотариална заверка не е необходима.

24. При депозиране на докладна записка, съгласно т. 3 от настоящия ред, и получен писмен отказ от министъра на отбраната, началникът на Военно-географка служба взема писмено решение за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация от Военно-географка служба.

25. В решението за отказ на достъп до обществена информация началникът на Военно-географка служба вписва правното и фактическото основание и мотивите за отказ по Закона за достъп до обществена информация, датата на приемане на решението и реда за обжалването на отказа.

26. Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връчва на заявителя от служителя по ЗДОИ срещу подпис в административната сграда на бул. „Ген. Тотлебен“ № 34 или се изпраща по пощата с обратна разписка.

27. Основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато:

   27.1. Исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон, както и в случаите по чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ;

   27.2. Достъпът засяга интересите на трето лице и то изрично е отказало предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес;

   27.3. Исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца;

   27.4. Не представляват "производствена или търговска тайна" факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, но е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й.

28. Формите за предоставяне на достъп до обществена информация от Военно-географка служба са:

   28.1. Преглед на информацията – оригинал или копие.

   28.2. Устна справка.

   28.3. Писмена справка.

   28.4. Копия на хартиен носител.

   28.5. Копия на технически носител.

За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от описаните форми по т. 27.

29. Форми на частичен достъп са:

   29.1. Предоставяне на цялата информация със заличени полета, достъпът до които е ограничен.

   29.2. Предоставяне на онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

30. Достъпът до информация се предоставя във форма, различна от заявената, в случаите, когато исканата форма води до възможност за неправомерна обработка на тази информация или до нарушаване на авторски права.

   30.1. Заявената форма е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето.

   30.2. Няма техническа възможност за предоставяне.

 

ПРИЛОЖЕНИЯТА по т.9, т.10 и т.21 са публикувани в Раздел: Документи.

Достъп до обществена информация
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2023 г.