НАЧАЛО

за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши  училища в   страната и в чужбина

1.        Със заповед № ОХ-818/02.12.2013 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности за офицери във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, както следва:
 

Наименование на вакантната длъжност и населено място

Брой

Изисквания на длъжността
Военно звание Изисквания за минимално образование и квалификация Ниво на достъп до класифицирана информация

Топограф в сектор „Топогеодезия” на военно формирование 24430 – гр. Троян към Военно-географската служба – София.

2

от лейтенант до     капитан

Бакалавър-геодезист

Секретно

2. Изисквания за заемане на длъжността:

2.1. да имат висше образование по специалността, за която кандидатстват;

2.2. да не са по-възрастни от 40 години;

2.3. да са годни за военна служба;

2.4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;

2.5. срещу тях няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;

2.6. да нямат друго гражданство;

2.7. да не са освобождавани от военна служба поради наложено

дисциплинарно наказание "уволнение";

2.8. да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;

2.9. да са психологично пригодни.

 3. Изискващо се ниво за достъп до класифицирана информация за длъжността – „секретно”.

4. Населено място, където се намира формированието (структурата), и неговия военнопощенски номер – военно формирование 24430 – гр. Троян.

 5. Длъжностно лице, отговорно за провеждането на конкурса – началникa на Военно-географската служба – София.

 6. Начин на провеждане на конкурса:

 6.1. Първи етап – проверка на документите и допускане до конкурс на кандидатите, които отговарят на условията.

6.2. Втори етап:

6.2.1. проверка на физическата годност - определяне качествата на кандидатите за сила (лицеви опори и коремни преси), бързина (бягане совалка 10х10 м.) и издръжливост (крос 1000 м.) по нормативи, определени в „Единен армейски тест” за военнослужещи във въоръжените сили на Република България;

 6.2.2. практически изпит:

- работа с топографска карта - определяне на правоъгълни и географски координати, измерване на нормална височина, определяне на меридианното сближение, решаване на първа и втора основни задачи, решаване на права и обратна засечка и полигонов ход, опознаване и пренасяне на обекти от ортофотоизображение върху топографска карта и обратно, познаване на условните знаци за топографска карта в мащаб от 1:25 000 до 1:100 000;

 - работа с геодезически инструменти – разставяне, центриране и хоризонтиране, измерване на хоризонтални, вертикални ъгли и разстояния с тотална станция, определяне на местоположение с топографски GPS;  

6.2.3. интервю.  

6.3. Кандидат, който е получил по-малко от 200 точки на изпита за физическа годност, отпада от конкурса (не се класира).

 7. Необходими документи – писмено заявление за участие в конкурса чрез структурите на Централното военно окръжие (ЦВО) до началника на

Военно-географската служба с приложени към него:

7.1. автобиография;

7.2. копия от документите за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;

7.3. копие на документ, удостоверяващ продължителността на професионалния опит (ако притежава такъв);

7.4. лична амбулаторна карта с отразен актуален здравословен статус;

7.5. експертно решение, удостоверяващо годността за военна служба, издадено от Централната военномедицинска комисия (ЦВМК) към Военномедицинска академия (ВМА);

7.6. свидетелство за съдимост;

7.7. декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 141, ал. 1, т. 5-7 от ЗОВСРБ;

7.8. декларация, че желаят да бъдат приети на военна служба с по-ниско военно звание от притежаваното от тях в запаса (ако имат такова);

7.9. удостоверение от военното окръжие, където се водят на военен отчет, от което да е видно основанието за освобождаване от военна служба (при условие, че са служили);

7.10. експертно решение, удостоверяващо психологичната пригодност на кандидатите от Центъра за психично здраве и превенция (ЦПЗП) – ВМА;

7.11. копие от военноотчетната книжка (ако имат такава);

7.12. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността.

8. Място и срок за подаване на документите:

8.1. подаването на заявлението и приложените документи се извършва лично от всеки кандидат чрез структурите на ЦВО;

8.2. краен срок за подаване на документи – 28.02.2014 г.

 

 Телефон за допълнителна информация 02/9224175.

ЛИЧНИЯТ СЪСТАВ НА ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА ТЪРЖЕСТВЕНО ОТБЕЛЯЗА СВОЯ ПРАЗНИК
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ВГС УЧАСТВАХА В ЗАСЕДАНИЕТО НА БОРДА ПО ГЕОПРОСТРАНСТВЕНО ОСИГУРЯВАНЕ НА НАТО В БРЮКСЕЛ
ИНТЕРЕС КЪМ ЩАНДА НА ВГС НА МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ „ХЕМУС 2022“
ОФИЦЕРИ ОТ ВГС ПОПУЛЯРИЗИРАХА ПРОФЕСИЯТА СРЕД УЧЕНИЦИ ОТ ПЕТ ГРАДА В СТРАНАТА
ПОЛК. ИВАН ИНКОВСКИ ПРЕД В. “БЪЛГАСКА АРМИЯ“: 130 ГОДИНИ ВГС ПАЗИ ЖИВ ДУХА НА БЪЛГАРСКАТА ВОЕННА ТОПОГРАФИЯ
МИНИСТЪР СТЕФАН ЯНЕВ: 130 ГОДИНИ ВГС Е ЕТАЛОН ЗА ОТГОВОРНОСТ И ДОСТОЙНА СЛУЖБА В ИМЕТО НА БЪЛГАРИЯ
МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ПЕРМАНЕНТНАТА СТАНЦИЯ НА ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА
МИНИСТЪРЪТ НА ОТБРАНАТА КРАСИМИР КАРАКАЧАНОВ ПОСЕТИ ЩАНДА НА ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА НА МЕЖДУНАРОДНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ОТБРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ „ХЕМУС 2020“
РЪКОВОДСТВАТА НА ВГС И НА ФАКУЛТЕТ „АРТИЛЕРИЯ, ПВО И КИС“ – ШУМЕН СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ЗА АИР
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКАТА СЛУЖБА УЧАСТВА В КАРТОГРАФСКА ИЗЛОЖБА ЗА ИСТОРИЯТА НА НЕСЕБЪР
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2023 г.