СПОСОБНОСТИ

Военно-географската служба развива и поддържа способности за обработка на информация за обекти или събития, без пряк физически контакт с тях, чрез използването на въздушни сензорни технологии за откриване и класифициране на обекти от земната повърхност.

Със своя дългогодишен опит в използването на въздушни и спътникови изображения, съчетан с използването на най-съвременните технологии, софтуер и висококвалифициран персонал, Службата е в състояние да извършва дешифриране на топографските елементи от местността, цифрово стереокартиране и извличане на атрибути за създаване и обновяване на географска база данни, създаване и обработване на цифрови модели на терена във векторен и растерен формат, цветови корекции, класификации, спектрални и пространствени анализи, създаване на 3D модели на местността и симулационни модели на явления и процеси.

ГЕОДЕЗИЯ
КАРТОГРАФИЯ
ГЕОГРАФСКА БАЗА ДАННИ
ПОЛИГРАФИЯ
ГЕОДЕЗИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2023 г.