СПОСОБНОСТИ

Голяма част от задачите на геодезията и картографията в национален мащаб, свързани с изграждане, поддържане и осигуряване на пространствени геоинформационни данни се извършва от Военно-географската служба. За тази цел Службата непрекъснато развива и поддържа своите способности в областта на геодезията.

Офицерите-геодезисти, оборудвани със съвременна геодезическа техника и софтуер, са в състояние да извършват всички видове  класически геодезически измервания и прецизни ГНСС определения. Наред с комерсиалните софтуерни продукти за обработка и анализ на геодезически измервания, придобитият през 2013 годна софтуерен пакет за обработка на данни от ГНСС наблюдения Bernese GNSS Software (BSw), версия 5.2, на Астрономическия институт на Университета в Берн, Швейцария, разширява възможностите на Военно-географската служба за анализ и обработка на мулти-ГНСС измервания и постигане на крайната цел - висока точност и надеждност на получените резултати при обработка на национални и глобални мрежи.

Съществена част от развиваните способности са свъзани с прилагане на геодезическите методи при полево обновяване на топографски карти в М 1: 25 000, изработване на кадастрални карти и планове.

Важно и необходимо за цялостната дейност на Военно-географската служба е развитието и поддржането на способности, свързани с извършване на геомагнитни измервания за определяне на магнитната деклинация за създаване на магнитна снимка/карта.

ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
КАРТОГРАФИЯ
ГЕОГРАФСКА БАЗА ДАННИ
ПОЛИГРАФИЯ
ГЕОДЕЗИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2024 г.