СПОСОБНОСТИ

Географската база данни (ГБД25) е създадена в среда на софтуера ArcGIS от изходни материали, отговарящи по точност на данни в мащаб 1:25 000. Базата се поддържа в актуално състояние чрез  дистанционни методи за изследване на земната повърхност, директни геодезически измервания на местността и обмен на информация с държавните институции. ГБД25 е структурирана по обектни класове, съдържащи атрибутна информация и мета данни за географските обекти от местността. Кодирането на обектните класовете е извършено съобразно „Условни знаци, образци на стилове и съкращения за издаване на топографска карта в мащаб 1:25 000“.

ГЕОДЕЗИЯ
ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
КАРТОГРАФИЯ
ПОЛИГРАФИЯ
ГЕОДЕЗИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2024 г.