СПОСОБНОСТИ

Военно-географската служба произвежда и предоставя топографски карти в различни мащаби: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000,200, 1:500 000 и 1:1 000 000. В последните години, след приемане на Закона за геодезията и картографията, усилията и са насочени към картообработване и издаване на държавната топографска карта. Едновременно с това издава и топографски карти по стандартите на НАТО в мащаби 1:50 000 и 1:250 000.

Придобивайки, развивайки и поддържайки подходящи технологии, процеси и високо квалифицирани специалисти, Службата е в състояние да изработва както стандартните, така и други картографски продукти, като планове, специални карти, фотодокументи, атласи и други, съобразени по мащаб, съдържание и оформление със специфичните изисквания на конкретен потребител.

ГЕОДЕЗИЯ
ДИСТАНЦИОННИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ГЕОГРАФСКА БАЗА ДАННИ
ПОЛИГРАФИЯ
ГЕОДЕЗИЧЕСКА ОБСЕРВАТОРИЯ
ВОЕННО-ГЕОГРАФСКА СЛУЖБА © 2024 г.